Illetékességi terület:

Zalaegerszeg város, valamint a Nagypáli közös önkormányzathoz tartozó települések: Nagypáli, Kispáli, Vasboldogasszony, Nemeshetés, Kisbucsa, Alsónemesapáti, Nemesapáti, Szentpéterúr közigazgatási területe.

Családsegítés keretében ellátandó feladatok:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás biztosítása,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • szociális segítőmunka: a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése,
 • a közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
 • a kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások biztosítása,
 • a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter kijelölése alapján a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítése.

 

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, illetőleg a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • a szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, elhelyezésének lehetőségéről.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

 

A szolgáltatások igénybevétele díjmentes!

 

Megosztás:
Fel a tetejére!