Illetékességi terület:

Zalaegerszeg járás, Járás székhelye: Zalaegerszeg

Járás illetékességi területe: 

Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bezeréd, Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Búcsúszentlászló, Csatár, Csertalakos, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gősfa, Gutorfölde, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Milejszeg, Misefa, Nagykapornak, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Németfalu, Orbányosfa, Ormándlak, Ozmánbük, Pacsa, Padár, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pölöske, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szentkozmadombja, Szentpéterfölde, Szentpéterúr, Teskánd, Tilaj, Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Zalaszentmihály, Zalatárnok

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ az ellátási területen élő, szociális életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint krízishelyzetbe került családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja a családok életvezetési képességének megőrzése, fejlesztése, a problémák kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése és a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeivel, módszereivel.

Feladata a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, amely a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, ami a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Az esetmenedzserek hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységet látnak el, melynek keretében

 • Kezdeményezik:
 • a gyermek védelembe vételét,
 • ideiglenes hatályú elhelyezését,
 • nevelésbe vételét.
 • Javaslatot tesznek:
 • gyermek védelembe vételére,
 • családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
 • gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
 • családjából történő kiemelésére,
 • leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,
 • megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, és megszüntetésére.
 • Együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel.
 • A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinálnak és indokolt esetben végeznek.
 • Ellátják az utógondozási feladatokat.
 • Védelembe vett gyermek esetében egyéni gondozási-nevelési tervet készítenek a szülővel és gyermekkel együttműködve, az érintett szakemberek bevonásával, szükség szerint pénzfelhasználási tervet készítenek.
 • Együttműködnek az ellátási területen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, családsegítőkkel, jelzőrendszeri tagokkal és a kirendelt eseti gyámmal.
 • Hatósági kirendelést követően eseti gyámi feladatokat is elláthatnak a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása során. (149/1998. Korm.r. 91/A (6) bekezdés)
 • A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése keretében, szakmaközi megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken vesznek részt.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladata a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása, amelynek keretében biztosít:

- utcai szociális munkát

- kapcsolattartási ügyeletet

- kórházi szociális munkát

- jelzőrendszeri készenléti szolgálatot

- jogi tájékoztatásnyújtást

- pszichológiai tanácsadást

- családterápiát, családkonzultációt

- mediációt

- fejlesztőpedagógiai szolgáltatást

 

Szociális diagnózis

A család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist.

 

Óvodai és iskolai szociális munka

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

 

Ennek keretében segíti:

 • a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 • a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
 • prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
 • a jelzőrendszer működését.
Megosztás:
Fel a tetejére!